1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Lucie Salveguartová, se sídlem Palachova 1775/25, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 17903530 (dále jen „Správce“), e-mail: luciesalve@gmail.com.

Zpracování je prováděno v sídle správce výhradně správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

2. Účel zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem:

 • Poskytování internetového přístupu k rezervačnímu systému (správa uživatelského profilu v rezervačním systému, vytváření a rušení rezervací, zasílání informačních sdělení o rezervacích)
 • objednání na individuální lekci (zasílání informačních sdělení o rezervovaném termínu)

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a správcem, nejdéle však po dobu deseti let od posledního kontaktování vlastníkem osobních údajů.

3. Text souhlasu

Ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 • Jedná se o tyto údaje a jejich účel využití:
 • Jméno a příjmení (identifikace osoby, základní údaj pro rozlišení uživatele)
 • E-mail (zasílání informací rezervačním systémem, povinný základní údaj nutný pro zajištění komunikace)
 • Telefonní číslo (pro případ operativního jednání, konzultací, řešení problémů po telefonu)
 • Fotografie/videa (marketing správce na sociálních sítích (Instagram, FB) a webových stránkách)

Souhlas bude proveden podpisem tohoto souhlasu v listinné podobě, popř. elektronicky zaškrtnutím políčka při registraci nebo dodatečně zaškrtnutím příslušného pole pro vyjádření souhlasu v účtu uživatele. Neposkytnutí údajů může znamenat, že se nebudete moci přihlásit nebo registrovat do rezervačního systému, který správce používá. Rovněž, komunikace se správcem v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.

4. Poučení

S výše uvedeným zpracováním udělujte svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu luciesalve@gmail.com nebo dopisu na kontaktní adresu Lucie Salveguartová, Palachova 1775/25, Ústí nad Labem, 400 01.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte dále právo:

 • Požadovat na vaši žádost informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, nebo potvrzení, že vaše údaje byly vymazány. Správce má právo na úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Svůj souhlas se zpracováním odvolat a požadovat výmaz těch osobních údajů, na který se nevztahuje jiný právní důvod zpracování osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V Ústí nad Labem dne 21. 3. 2023

Lucie Salveguartová